REGLEMENT

Begrippenkader:

Competitieronde - Wedstrijdvorm van meer dan één zitting (speelavond), normaliter alleen toegankelijk voor leden van de vereniging.

Competitiejaar - Betreft alle parencompetities van de dinsdagavond, in totaal ca. 36 zittingen.

Wedstrijdkalender - Overzicht van alle speeldata van de vereniging, waarin vermeld de competities met bijbehorende zittingen, als mede de overige wedstrijdavonden (mede) georganiseerd door de vereniging.

Technische Commissie (TC) - Team verantwoordelijk voor het samenstellen van de wedstrijdkalender, de organisatie van drives, het bijhouden van de competitiestand, en afhandeling van alle overige zaken voortvloeiend uit dit wedstrijdreglement.

Wedstrijdleider (WL) – Persoon verantwoordelijk voor de technische leiding tijdens een wedstrijdavond. De WL heeft bij voorkeur de NBB cursus clubleider A (CLA) met succes gevolgd.
Degene, die de wedstrijdavond opent is de WL voor die avond.

Arbiter (AB) – Indien zich een onregelmatigheid aan de bridgetafel voordoet kan een van de spelers (maar niet de Dummy) de hulp van een Arbiter inroepen. De AB wordt door de WL aangewezen. De AB heeft de NBB cursus clubleider A (CLA) met succes gevolgd.

Wedstrijdavond - Een competitieavond als vermeld in de wedstrijdkalender; aanvang 19:15, einde na bekendmaken van de voorlopige uitslag of na bekendmaken van einde avond door de TC.

Bridgemate (II) – Bij Bridgeclub Up en Down wordt gebruik gemaakt van het nieuwe kastje Bridgemate II. Als computerprogramma wordt Bridgemate IT gebruikt. Voor de verwerking van de speeldata (contract en resultaat per spel etc) wordt er op elke tafel een Bridgemate geplaatst.

Artikelen:

 1.     Na de traditionele ledenvergadering (opening van het bridgeseizoen met eventueel vrij spelen) wordt er diezelfde avond begonnen met 1 van de vier, vijf of zes competitierondes  van respectievelijk 8, 6(7), 6(5) zittingen per competitieronde.

Verder geldt:

a.     Vierentwintig (24) spellen per zitting.

b.     Voor de ledenvergadering, de competitie en de twee drives dient men zich tijdig af te melden.

c.     Voor het zomerbridge dient men zich voor elke speelavond tijdig aan te melden.

 2.     Er wordt een parencompetitie gespeeld, waarbij de paren in groepen naar sterkte worden ingedeeld.

a.     Tijdens normale competitieavonden wordt er indien voldoende leden gespeeld in drie lijnen van afnemende sterkte (A/B/C lijn) met bij voorkeur maximaal 14 paren per lijn.

b.     Herindelingen per lijn bij toe/afnemend ledental wordt bepaald door de Technische Commissie.

 3.     Elke zitting begint om 19:15 uur. Iedereen dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig te zijn en om 19:10 uur aan tafel te zitten om alle voorbereidingen tijdig af te kunnen ronden.

 4.     Het begin van iedere speeltafel wordt met een zoemer aangekondigd. De speeltijd bedraagt gemiddeld 7½ minuut per spel. Als de vijf minuten zoemer is gegaan, mag niet meer aan een nieuw spel worden begonnen; de spelers moeten in dit geval het spel als “niet gespeeld (NG)” in de Bridgemate invoeren.

Met de introductie van de Bridgemate is het niet langer toegestaan een spel na te spelen.

Noord voert de gegevens in de Bridgemate in en Oost of West controleert; Noord haalt tevens waar nodig spellen op die worden gedeeld met een andere speeltafel in dezelfde lijn.

 5.     Na het beëindigen van elke speeltafel is het een ieder toegestaan de zaal (zo stil mogelijk) te verlaten; terugkeer naar de speelruimte is in dat geval alleen toegestaan op indicatie van de wedstrijdleider. Na drie speeltafels is er een pauze van ca. 15 minuten.

 6.     Er wordt gespeeld volgens de standaard bridge wedstrijdregels. Tijdens de zitting wordt elke speler geacht zich aan alle algemeen geldende bridgeregels en etiquette te houden. Dit betekent o.a. een juist gebruik van de ALERT en STOP kaarten. Tevens houdt dit in dat zodra beide partijen het eens zijn over de via de Bridgemate in te voeren score, de kaarten in de kaarthouder worden terug gestopt en dat deze kaarten er niet meer door dezelfde spelers mogen worden uitgehaald (dus: NIET NASPELEN). 

Als er toch wordt nagespeeld en de kaarten worden niet juist terug gestoken in de kaarthouder dan betekent dit dat het overtredende paar in de avonduitslag met 5% gekort zal worden.

 7.     De telling gaat in matchpunten, die uitgedrukt worden in percentages. De uitslagen per paar en de aangepaste competitiestand per lijn worden (onder voorbehoud van eventuele correcties) nog dezelfde avond bekend gemaakt. De uitslagen worden dan ook per mail verstuurd naar de leden.

8.     Het verkeerd insteken en/of uithalen van gespeelde of te spelen kaarten; het spelen van verkeerde spellen; het aan verkeerde tafels zitten; het regelmatig foutief noteren en  na de vijf minuten zoemer het spel gaan beginnen en/of te laat eindigen van een spel, kan door de WL worden bestraft met strafpunten/percentage voor zowel het NZ paar als het OW paar. De spelers zijn verplicht de kaarten voor aanvang van het spelen te tellen.

9.   In geval men het niet eens is met de uitslag of met de beslissing van de wedstrijdleider is het mogelijk bij de wedstrijdleider bezwaar aan te tekenen tot 15 minuten na afloop van de wedstrijdavond. Hierop dient voor aanvang van de volgende competitieavond door de wedstrijdleider te worden gereageerd.

 10.   Voor het bepalen van de competitiestand per ronde wordt eerst het eigen speel gemiddelde (ESG) bepaald. Zittingen zonder of met een vervangende score worden hierna als volgt gecorrigeerd:

a.     Voor de eerste avond niet aanwezig is de vervangende score het ESG -5%

b.     Voor de tweede avond niet aanwezig is de vervangende score het ESG -10%

c.     Na de derde avond niet aanwezig volgt automatisch degradatie (indien in 2 of meer lijnen wordt gespeeld).

d.     Als er met een invaller van binnen (of buiten) de club wordt gespeeld is de uitslag gelimiteerd tot het ESG ±5%.

 Opmerking: Met een invaller uit dezelfde lijn (of van buiten de club) wordt altijd in de eigen lijn gespeeld. Indien er met een invaller uit een andere lijn wordt gespeeld (combipaar), wordt het paar in de regel in de hogere lijn ingedeeld.

 11.   Per lijn promoveren / degraderen 3 paren.
Om te kunnen promoveren moet een paar minstens de helft van het aantal zittingen met de vaste partner gespeeld hebben.
Degradatie gebeurt op basis van het behaalde en eventueel gecorrigeerde resultaat.
Hiervan kan door de TC worden afgeweken als er b.v. door een (sterke) toename / afname van het aantal leden een lijn moet worden opgevuld / ingekort:  

a.     Bij opvullen van b.v. de A-lijn vanuit de B-lijn wordt de volgende regel gehanteerd: 2 d(egraderen)-3p(romoveren), 2d-4p, 1d-4p, 1d-5p.

b.     Bij inkorten van b.v. de B-lijn door overhevelen naar de C-lijn wordt de volgende regel gehanteerd: 4d-3p, 4d-2p, 5d-2p, 5d-1p.

 12.   Gedurende de competitierondes kunnen er tevens punten worden gescoord voor de slembeker:

a.     Geboden en gemaakt klein slem kleur 3 punten en SA 4 punten

b.     Geboden en gemaakt groot slem kleur 5 punten en SA 6 punten

 13.   Het veranderen van vaste bridgepartner is alleen toegestaan voor aanvang van een nieuwe competitieronde. Met een nieuwe partner van buiten de bridgeclub wordt gestart in de laagste lijn. Met een nieuwe partner vanuit een lagere lijn (van binnen de club) start het nieuwe paar automatisch in de lagere van de twee lijnen.

 14.   In bijzondere gevallen en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt de beslissing bij de Technische Commissie.

 15.   Ieder lid wordt geacht dit reglement te kennen.

 De Technische Commissie.            Assen, september 2013