PRIVACYVERKLARING Bridgeclub Up en Down

Bridgeclub Up en Down , spelend in Assen , respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 Uw relatie met ons.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid b AVG).

Indien u lid wordt van bridgeclub Up en Down, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: contactgegevens, zijnde naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens voeren wij in onze ledenadministratie in.

Indien u lid  van ons bent leveren we u verschillende diensten.

Wij houden uw prestaties en competenties bij gedurende het bridgeseizoen.

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen  om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 onze clubavond en overige activiteiten, het opstellen van een klassement of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;

  de uitslagenservice (het sturen van de uitslag aan de deelnemende leden);

  onze Clubwebsite, https://www.upendown.nl , uitnodigingen en overige informatie over bridge;

♦  afspraken uit overeenkomsten met ons, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
- de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn);
onze financiële administratie (contributies etc.);

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.  U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een  gerechtvaardigd belang van ons zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

Assen (opgemaakt 2018)